Midmacro | Allmänna villkor
Digital design och marknadsföring

Allmänna villkor

Sammanfattning

Dessa villkor gäller mellan kunden (i följande text kallad kunden, ni, er, era, ert) och Midmacro (Midmacro Media AB org. nr 559290-1051), (i följande text kallad Midmacro, vi, vår, vårt, oss). Villkoren gäller samtliga tjänster och produkter som Midmacro erbjuder.

Midmacro kommer alltid att göra sitt bästa för att uppfylla kundens behov och uppfylla kundens förväntningar, men det är viktigt att ha saker nedskrivna så att båda parter vet vad som är vad, vem som ska göra vad och när, och vad som händer om något går fel. Midmacro har ingen önskan att luras och underteckna något som kunden kanske senare ångrar. Midmacro vill uppnå det som är allra bäst för båda parter, både nu och i framtiden.

Ändringar i villkoren

Midmacro förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på vår hemsida (www.midmacro.com).

Ansvarsområde

Kunden har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av sig själv, ert företag eller er organisation. Kundem kommer att ge Midmacro de tillgångar och information som de behöver för att slutföra projektet och kunden kommer att göra detta när Midmacro ber er om det och i de format de ber om. Kunden kommer att kunna granska arbetet, ge feedback och godkännande i god tid. Kunden besvarar våra frågor via email så fort kunden hinner. Tidsfrister arbetar på två sätt, så att kunden också är bunden av det datum som bestäms. Kunden accepterar också att hålla sig till den betalningsplan som anges i offerten. 

Midmacro har erfarenhet och förmåga att göra allt som kommits överens om och Midmacro ska utföra allt på ett snabbt och professionellt sätt. Midmacro strävar efter att uppfylla den tidsfrist som är avtalad och bibehålla sekretessen för allt kunden ger Midmacro. 

Kunden får kontinuerligt möjlighet att följa projektets gång och ge feedback. Det ligger i kundens intresse att besvara email så fort som möjligt för att hålla den tidsplan enligt överenskommelse. Förseningar orsakade av försenade svar på frågor via e-post är kundens ansvar. 

Om kunden, när som helst under uppdraget, inte känner sig nöjd med vartåt vårt arbete leder, kan kunden betala Midmacro fullt för det arbete som utförts ditintills och avbryta detta avtal. 

Legala saker

Midmacro kommer att utföra arbete i enlighet med god branschpraxis och på standard som förväntas från en kvalificerad person med relevant erfarenhet. Midmacro äger rätt att samarbeta med andra i detta projektet. Dessa ikläder sig samma ansvar som Midmacro gör. 

Midmacro kan inte garantera att vårt arbete kommer att vara felfritt och så Midmacro kan inte hållas ansvarig för kunden eller för tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador.

Kundens ansvar gentemot Midmacro begränsas till det som skall betalas enligt detta kontrakt och kunden kommer inte bli föremål för oss eller någon tredje part för skador, inklusive förlorad vinst, förlorade besparingar eller andra följdskador eller särskilda skador, även om Midmacro har informerat kunden om dem.

Slutligen, om någon bestämmelse i detta kontrakt skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, skall den bestämmelsen avskiljas från detta avtal och inte påverka giltigheten och genomförbarheten av återstående bestämmelser.

Immateriella rättigheter

Bara för att vara tydlig, ”immateriella rättigheter” avser alla patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätt (inklusive rättigheter i programvara) och närstående rättigheter, varumärken, domännamn på Internet, rättigheter i design, databasrättigheter, rättigheter i konfidentiell information (inklusive know-how) och alla andra immateriella rättigheter.

Först garanterar kunden att alla delar av den text, bilder eller grafik kunden anger, antingen ägs av kunden själv eller att kunden har tillåtelse att använda dem. När kunden ger text, bilder eller grafik till Midmacro samtycker kunden till att skydda Midmacro från alla krav från en tredje parts immateriella rättigheter.

Midmacro garanterar att alla delar av det arbete som levereras till kunden antingen ägs av Midmacro eller Midmacro har fått tillstånd att ge dem till kunden. När Midmacro förser kunden med text, bilder eller annan grafik, är båda parter överens om att skydda kunden från alla anspråk från tredje parts immateriella rättigheter.

Förutsatt att kunden har betalat för det arbete och att detta avtal har avslutats, tilldelar Midmacro kunden alla immateriella rättigheter på följande sätt: Kunden äger det material Midmacro har skapat åt kunden. 

Kostnadsbild

Priserna står alltid på kundens faktura enligt överenskommelse. Uppdateringar, extra tillägg/tillval, support både rent fysiskt och över telefon debiteras per påbörjad timme. Ersättning utgår med 750 sek per timme, exklusive moms om inget annat anges. Support via E-post ingår kostnadsfritt.

Betalningsplan

Midmacro är övertygad att kunden förstår hur viktigt det är att betala de fakturor omgående. Midmacro fakturerar elektroniskt till önskad e-postadress och kunden betalar till något av de konton som anges i fakturan inom 15 dagar efter fakturadatum. 

Webbhotell

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning, support och underhåll, ansvarsfriskrivning, kundens ansvar, personuppgifter och övriga avtalsvillkor.

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro.

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer Midmacro senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.

Avgiftsändringar informeras via Midmacros hemsida (www.midmacro.com). Midmacro har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang. 

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos oss när som helst via en uppsägning med en månads uppsägningstid. Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang. Eventuell ny faktura kan komma att behöva betalas till fullo. 

Uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till din kontaktperson. 

Midmacro ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt under avtalstiden. Midmacro tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av Midmacro. 

Midmacro har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal. 

Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra. Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS: IIS registreringsvillkor för .se-domännamn

Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med Midmacro. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med Midmacro. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

Sekretess

Midmacro förbehåller sig rätten att visa alla aspekter av vårt kreativa arbete, inklusive skisser, work-in-progress av det färdiga projektet i vår portfolio, sociala media och på egna och andras webbplatser. Om kunden inte medger detta, meddela oss. 

Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Midmacro. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Midmacros ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Midmacro för rättelse.

Slutligen

Precis som en parkeringsbiljett, kan ingen part överföra detta avtal till någon annan utan den andres tillåtelse. Kunden och Midmacro är båda överens om att följa alla relevanta lagar och förordningar i samband med inom ramen för detta avtal och inte orsaka andra att bryta relevanta lagar och förordningar. Även om språket är enkelt är båda parternas avsikter allvarliga och vårt avtal är ett juridiskt bindande dokument. 

Avtalsdatum: 8 mars 2022
Ditt konto
Grafisk formgivning
Hemsida företag
Bild & foto
Offertförfrågan

Prata med oss om hur vi tillsammans kan lyfta er marknadsföring. Klicka på knappen nedan för att gå vidare!